کلاس هوشمند

کلاس هوشمند

تعریف کلاس هوشمند : کلاس هوشمند کلاسی است که معلم به کمک روشهای هوشمندانه تدریس، درس را برای دانش آموزان جذاب و درک آن را آسان می نماید. بعضی ابزارها